Mar 262012
 

We krijgen vaak de vraag of de beweging wel echt een verschil kan maken. De waarheid is dat het alles al aan het veranderen is. Hier is hoe:

1. Occupy noemt de bron van de .
De problemen van de 99% worden veroorzaakt door de hebzucht van Wall Street, corrupte banken en een corporatieve overname van het politieke systeem.

2. Occupy biedt een duidelijke visie op de wereld.
We kunnen een wereld creëren die voor iedereen werkt, niet alleen voor de rijkste 1%.

3. Occupy zet een nieuwe standaard voor het publieke debat.
We pleiten voor nieuw beleid en de voorstellen moeten nu aantonen dat de ideeën in het voordeel zullen zijn van de 99%. Beleid alleen in het voordeel van de 1% is niet meer voldoende.

4. Occupy presenteert een nieuw verhaal.
De oplossing ligt niet langer alleen bij de overheid maar bij een vrije samenleving en een beleid wat vrij is van corporatieve dominantie.

5. Occupy creëert.
Wij, de 99%, zijn samengesteld uit mensen van alle leeftijden, rassen, beroepen en politieke overtuigingen, en we om samen te werken met respect.

6. Occupy biedt iedereen een kans om verandering te creëren.
Niemand is de baas. Iedereen kan meedoen en zorgen dat dingen gebeuren.

7. Occupy is een beweging, niet een lijst van eisen.
De roep is om transformatieve structurele verandering door te zetten, niet voor tijdelijke oplossingen en eenzijdige hervormingen. Dit is de ondersteunende kracht van de beweging.

8. Occupy combineert het lokale met het globale.
Mensen kunnen hun eigen lokale ’s, tactieken en doelen instellen. Maar we delen ook de solidariteit, de communicatie, en visie op mondiaal niveau.

9. Occupy biedt de ethiek en de praktijk van diepe democratie.
Geduldige besluitvorming vertaalt zich in wijsheid en een gezond engagement wanneer elke stem wordt gehoord. Occupy gemeenschappen zijn plaatsen waar iedereen zijn grieven, hoop en dromen kan bediscussiëren in een sfeer van wederzijdse steun.

10. We hebben onze macht teruggevorderd.
In plaats van op zoek te gaan naar politici en leiders om verandering teweeg te brengen, kunnen we nu laten zien dat de macht bij ons ligt. In plaats van slachtoffers te zijn van deze krachten en ons leven van hen af te laten hangen, nemen wij ons soevereine recht om de wereld te herscheppen.

Een succesvolle (r)evolutie is niet bedoeld om directe antwoorden te geven, maar is gericht op het creëren van een verschuiving in het publieke bewustzijn. Occupy heeft de deur geopend naar die verschuiving.Dit artikel is een bewerking van het boek, ‘This Changes Everything, Occupy Wallstreet and the 99% movement’, aangepast door Mjon en het redactieteam van Occupy .

- Translation -

10 ways in which Occupy changes everything.

We are often asked if this movement really can make a difference, the truth is that everything is changing, here’s how.

1. Occupy identifies the source of the crisis
The problems of the 99% are caused by Wall Street’s greed, corrupt banks and a corporate takeover of the political system.

2. Occupy offers a clear vision of the world we want.

We can create a world that works for everyone, not just for the richest 1%.

3. Occupy is setting a new standard for public debate.

We demand a new policy, and that new policy proposals must show that they are in the interest of the 99%. Policy that only favours the 1% is no longer adequate.

4. Occupy offers a new vision.
The solutions to our problems no longer lie exclusively with governments but in a free society with policies free from corporate domination.

5. Occupy creates.
We the 99% are made up of people of every race, age, occupation and political persuasion, and we are learning how to work together with mutual respect.

6. Occupy offers everyone the opportunity to create change.

No one is the boss, everyone can join in and ensure that things happen.

7. Occupy is a movement, not a list of demands.

The call is to further transformative structural change, not for temporary solutions and one sided change, this is the supportive power of the movement.

8. Occupy combines local and global.

People can define their own local agendas, tactics and goals, but we share vision, communication and solidarity on a global level.

9. Occupy offers the ethics and the practical know how of deeper democracy in the community.

Patient descision making results in wisdom and healthy engagement when every voice is heard. Occupy communities are places where everyone can discuss their greivances, hopes and dreams in an atmosphere of mutual support.

10. We have taken our power back.
Instead of looking for politicians to bring change, we can show that we have that power. Instead of being victims of these forces and allowing our lives to be dictated by them, we are taking our sovereign right to reshape the world.

A succesful (r)evolution is not supposed to give direct answers, but is focused on the creation of change in the public conciousness, Occupy has opened the door to that change.

TwitterFacebookShare

  8 Responses to “10 Manieren waarop Occupy alles verandert”

Comments (6) Pingbacks (2)
 1. Het echte probleem zijn nog niet eens de banken. Een groter probleem zijn politici. Politici die hun idealen hebben afgeworpen, niet kundig zijn en geen verantwoordelijkheden willen nemen. Omdat zij geen verantwoordelijkheden willen nemen hebben zijn zij mee gegaan in de neoliberale gedachte. De markt volledig overlaten aan de markt zelf, dan wordt je als politicus nooit aangesproken op jou eigen falen. Politici die het debat zien als doel op zich in plaats van middel om democratie te bedrijven. Politici die zich nooit hebben geinteresseerd in economie en hierom weinig inzicht hebben in economie. Vanwege deze economische desinteresse en de onwil verantwoordelijkheden te nemen, hebben zij de eigen politieke economische controlemechanismen afgebroken en zijn zij zich volledig gaan overgeven aan marktconforme economische instellingen, bijvoorbeeld banken. Met name buitenlandse (Amerikaanse) banken, die inmiddels, dankzij de informatie van politici, meer van onze economie weten dat wijzelf. En hierdoor alle kans hebben om volop te speculeren, wat eigenlijk handel met voorkennis is. Banken en financiele instellingen die inmiddels politieke instellingen beheersen cq zelfs hebben overgenomen. Democratie wat steeds meer wordt afgebroken. Op zich hebben wij geen neoliberaal beleid meer, het is veel erger geworden (jep dat kan). Bij een neoliberaal beleid waren de failliete banken failliet gegaan, de markt overlaten aan de markt zelf. banken redden past dus helemaal niet in het neoliberale systeem. We moeten, naar mijn mening, niet meer spreken van een neoliberaal syteem, maar van een neo- feodaal-klepto-systeem. Bij de Europeese gemeenschap zie je het feodale duidelijk naar boven komen. EU politici die niet eens meer verantwoording hoeven af te leggen. Op zich ben ik voorstander van een verenigd Europa, maar ik heb in mijn achterhoofd dat we een feodaal Europa gaan worden. Maar het grootste probleem van deze crisis is dat wij een economisch systeem hebben ontworpen wat gebaseerd is op lenen. We roepen wel dat de Amerikanen zich suf hebben geleend en de Grieken er economisch ook een zooitje van maken en dat is ook zo. Waar wij echter aan voorbij gaan is dat wij Nederlanders wereldkampioen zijn in lenen. Nergens ter wereld is de private schuldenberg zo hoog als in Nederland. Het gaat mij te ver om hier volledig banken de schuld van te geven. Ook individuele burgers moeten verantwoording nemen voor hun eigen leengedrag. Deze economische crisis betekend niet alleen banken en politici de schuld geven, maar ook nadenken over jezelf. En waar politici geen verantwoording willen nemen voor hun eigen handelen, willen vele burgers dit zelf ook niet. Een burger wordt niet verplicht om te lenen en je bent niet verplicht om continu voor de nieuwste gadgets te gaan. Winsten privatiseren en verliezen socialiseren, inderdaad dat doen banken (met hulp van de politiek). Maar ook burgers doen dit. Denk aan de huiseigenaren die bij feestjes trots vertelden dat hun huis in waarde steeg en dat je gek was als je zelf geen huis ging kopen. Maar nu met de dalende huizenprijzen lopen te mopperen en zelf niet echt in prijs willen zakken. Dat wordt wachten op de grote klap. Winsten privatiseren en verliezen socialiseren, eigenlijk doen wij dit in meer of mindere mate allemaal. Wanneer een land reclamespotjes moet hebben om het volk te vertellen dat geld lenen geld kost, dan moet je toch tot de conclusie komen dat er iets mis is met het volk. Ik ben van mening dat iedereen dondersgoed weet dat geld lenen geld kost, maar dat vele burgers, net als politici, totaal niet geintteresserd zijn in economie of jouw eigen huishoudboekje. Dit is een crisis waar economische systemen en politieke systemen veranderd moeten worden. Maar het belangrijkste is dat dit ook een crisis wordt waarin je wordt verplicht over je eigen (financiele) handelen na te denken en jezelf te veranderen. Ga je niet over jezelf nadenken, over jou materialisme en leengedrag, dan ga je hard op je bek ! En wees je ervan bewust dat Nederland, door zijn extravagant leengedrag en de manier waarop wij met ons geld omgaan, altijd al in de economiische gevarenzone heefft gezeten. Veel is betaald van onze aardgasbaten, maar we hebben dit eigenlijk niet gebruikt voor lange termijn investeringen. Ons aardgasveld is nu voor de helft leeg, dat wordt over een jaarje of 30 een terugval van zo’n 14 miljard per jaar. Ook zonder economische crisis was Nederland failliet gegaan. Deze economische crisis versneld dit alleen maar.

 2. Ik denk dat poopsloop het bij het juiste eind heeft. de oorzaak van de crisis ligt niet bij de banken, maar is een geviolg van de ingezette neoliberale politiek (Reagan; Thatcher) wat door de ineenstorting van het ‘reële socialisme’ eind jaren ’80 / begin jaren ’90 versterkt is doordat het kapitalisme nu geen tegenwicht meer heeft. Het kapitaal heeft ruim baan.
  Of, zoals Warren Buffer het uitdrukt: “Ja, er is een klassenstrijd gaande. Maar het mijn klasse – de rijke klasse – die de strijd begon. En we zijn aan de winnende hand.”

  Een ongeorganiseerde klassentegenstander is geen partij voor de zeer goed georganiseerde kapitalisten-klasse. Het komt er dus op aan dat we die strijd gaan voeren, haar gaan organiseren, en gaan winnen.

  Dát moet de inzet zijn. Op alle fronten. Of het nu gaat om sociaal-economische gelijkheid, om juridische ongelijkheid of om de strijd voor herstel van het natuurlijk milieu en voorkomen dat grondstoffen en de aarde door dit systeem uitgeput raken, als we ons niet daadwerkelijk weten te organiseren, dan bereiken we niets.

  We kunnen onszelf niet buiten de maatschappij plaatsen, je maakt er hoe dan ook onderdeel vanuit.

  Maar om een revolutie te voeren heb je ook een revolutionaire theorie nodig. En een beweging heeft leiding nodig, anders ga je alle kanten uit, behalve de goede, of sta je stil.

  Het is denk ik geen goed moment voor zelf ingenomenheid. Alsof alleen “wij” (de mensen actief binnen occupy) het juiste inzicht hebben, en de rest zich maar moet aansluiten en dan komt alles goed. Dat is een illusie.

 3. jammer dat het bij punt een al niet klopt. de bankiers zijn niet ‘het probleem’. de excessen van wallstreet zijn een consequente ontwikkeling van de inherente logica van het systeem. alleen door het systeem te veranderen krijg je zulke problemen niet opnieuw.

 4. Welwel, een officieel Occupy-boek!
  Goed, ga even puntsgewijs reageren/toevoegen:

  1. Het is m.i. meer dan dat. Het is ook het geloof in de dogma’s van maximaal winstmaken en economische groei als iets dat welvaart voor ons allen brengt. De kortzichtigheid van de massamens die niet nadenkt en reflecteert over deze zaken, buiten het voorgekauwde nieuws om. Het geloof in externe autoriteit in plaats van eigen verantwoordelijkheid.

  2. Uitwisseling is heel waardevol. Maar een samenhangende visie??
  Vergeet niet dat visie ook een persoonlijk proces is. WE dient een samenspel te zijn van echte individuen wat mij betreft.

  3. MIC-CHECK! Ik dacht eerst dat er gebeden werd, toen ik het voor het eerst hoorde. Interessante uitwisselingsvorm. Als aanvulling op dialoog en toespraak. Maar WELKE voorstellen? Lijkt strijdig met punt 7.

  4. Eens. Verantwoordelijkheid bij mensen zelf, daar hoort ie thuis!

  5. 1 vs 99% is een gechargeerd verhaal, wees je daarvan welbewust. Een stelling om als uitgangspunt te nemen. In realiteit zit het veel genuanceerder in elkaar. Bvb maximaal winstmaken van de grote multinationals/banken betekent dat de meeste winst gaat de grootaandeelhouders. Maar dus ook naar vele kleinere aandeelhouders. EN aandelenkoersen zitten ook verwerkt in talloze financiele producten.

  6. Stel je niet afhankelijk op van welke organisatie dan ook, ook niet van Occupy. Kijk gewoon wat werkt. Ikzelf denk dat het vooral gaat om kennis-integratie. Die kennis is nu beschikbaar en dat is niet altijd zo geweest. Maar je dient er zelf zorg voor te dragen.

  7. Nadruk op zelf doen. Dat recht ook claimen. Met elkaar op basis van vrijwilligheid in plaats van dwang.

  8. Joepie!
  Het betekent ook niet dat we allemaal hetzelfde moeten gaan doen, dat is erg achterhaald. Het betekent meer dat we zelf initiatief pakken, doen wat je liefst wil doen. Als echt individu met expressie van eigenheid. Reken maar dat er dan een hoop zinloos werk verdwijnt: http://www.argusoog.org/zinloos-werk/

  9. “Diepe democratie” ahaha dat klinkt mooi! Ik zie dat democratie alleen billijk is bij vrijwillige deelname, dus bij verenigingen. Zoals we het in onze rechtsstaat nu kennen is het meer een monster geworden: http://henrysturman.com/dutch/artikelen/democratieC.html

  10. Een mooi statement. Maar juist dit concept dient uitgewerkt te worden. Daar zie ik vooralsnog zeer weinig van op deze site. Ik denk dat Occupy een opstart is. De doorstart is het echt opzetten van leefgemeenschappen volgens waarden van medemenselukheid. Wat mij betreft met GRONDRECHT (recht op grond).

  Occupy heeft de deur geopend naar die verschuiving.”
  Btje overdreven: het protest was al langer bezig, Occupy maakt daar deel van uit. Let op dat je middel niet verwart met doel. Voor mij is dat voortdurende bewustwording, een actief persoonluk proces dus dat zich uit in verantwoordeluk de eigen bijdrage gevend.

 5. Graag zou ik willen weten waarom het mogelijk is dat ik uitgesloten ben sinds gisteren van het Occupy forum , met bepaalde restricties , ik kan wel inloggen maar geen reacties meer plaatsen danwel mails ontvangen e.d.
  ik heb me oprecht en zeker binnen fatsoensnormen gedragen.
  Ik hoop dat het een kleine fout is of een ander euvel en hoop dat dit snel hesteld kan worden.

  • OneLight,

   het forrum staat los van de website van Occupy Amsterdam. De webmasters / moderators hier hebben dus geen invloed op wie er wel of niet reacties kan plaatsen op het forum. Ik hoop dat het inmiddels is hersteld.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


− five = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>