Feb 152012
 

Dit artikel is overgenomen van: http://adbroere.nl/web/nl/columns/soevereiniteit.php
Ad Broere is auteur van Een Menselijke Economie en Ending the Global Casino.

‘De soevereiniteitskwestie is een interessante discussie voor bij het haardvuur, meer niet.’ (Neelie Kroes) Twee citaten uit een opiniestuk  in het FD van 11 februari 2012, laten geen twijfel bestaan over de vraag naar wie de feitelijke macht heeft (hebben) binnen de EU en evenmin over hoe men deze wil doen gelden:

‘Er staat geen jota verkeerd in het indrukwekkende akkoord dat de politieke leiders in Athene donderdag sloten over de hervorming van hun land. Er staat dan ook geen woord Grieks in. Het ‘memorandum over financieel en economisch beleid’ is gedicteerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een belangrijke reden voor de vertraging in de Griekse besluitvorming deze week was dan ook dat het document, dat in alles de geroutineerde en koele hand verraadt van de mandarijnen van de IMF-staf, nog moest worden vertaald in de taal van de ondertekenaars.’

En:

Daarmee is Griekenland ook een afschrikwekkende katharsis voor de rest van de Europese leiders.
Het is niet meer de kiezer die de bepalende factor is voor het te voeren beleid, het zijn de financiële markten die regeringen afrekenen. Portugal en Ierland voeren al IMF/EU-dictaten uit. Italië en Spanje hebben geen andere keuze dan te volgen. Frankrijk en België zijn er niet ver vanaf. De eb in de economische getijdebewegingen legt wrakhout bloot wat in de overvloed tot 2007 verborgen kon blijven, zoals structureel onevenwichtige overheidsfinanciën, slecht functionerende markten en onbeheersbaar stijgende zorgkosten.

Minister van Economische Zaken Maxime Verhagen is de eerste die onraad én kansen ruikt. In zijn interview met De Telegraaf van vrijdag geeft hij drie schoten voor de boeg: hervorm de arbeidsmarkt, de zorg en de huizenmarkt. Het zijn precies de drie terreinen waarvan ook de Europese Commissie vindt dat Nederland stappen moet zetten om op middellange termijn een beter fundament te creëren voor meer groei en concurrentiekracht.

De Europese politici worden gestuurd door het IMF (de BIS Bank), de ECB en de Europese Commissie. De shock and awe strategie toegepast op Griekenland, is een afschrikwekkend voorbeeld voor de leiders van de andere Europese landen. Plotseling is er haast om de wil van IMF, ECB en Europese Commissie uit te voeren, om te voorkomen dat men aan de zijlijn wordt gezet , evenals dat dat nu in Griekenland het geval is.

Opvallend is ook, dat de bepalende factor voor het te voeren beleid de financiële markten zijn.  Nota bene een van de belangrijkste  veroorzakers van de financiële problemen waarin meerdere eurolanden nu verkeren, door hun destructieve speculatieve praktijken en door het opdrijven van de over de !  En wat, of beter wie, zijn de financiële markten?  De indruk wordt gevestigd alsof het zou gaan om plaatsen waarop vraag en aanbod van elkaar ontmoeten en dat deze markten transparant zouden zijn en vrij van dominante invloeden. Dat is echter een naïeve voorstelling van zaken, want de financiële markten worden gedomineerd door enkele grote private partijen. Dezelfde die hun invloed doen gelden binnen de Fed, de ECB en het IMF.

De Europese leiders zijn dus al gezwicht voor de macht van deze oligarchie. De kiezer is niet (meer) de bepalende factor voor het te voeren beleid. Wij staan dus al buitenspel. Dit betekent concreet, dat het een kwestie van tijd is, dat de pensioenen worden gekort en veel steviger dan nu het geval is, de uitkeringen omlaag gaan, de hypotheekrente aftrek verdwijnt, de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat, ontslag  zonder afvloeiingsregeling mogelijk wordt, bezuinigd wordt op de zorg, de ziektewet en de arbeidsongeschiktheidswet worden aangescherpt, de pensioengerechtigde leeftijd snel omhoog gaat en het begrip passend werk uit het woordenboek van het uwv wordt geschrapt. De Nederlandse politici zijn daarin gedegradeerd tot uitvoerders van de wil van het troika IMF (BIS Bank), ECB en Europese Commissie, stuk voor stuk geleid door niet democratisch gekozen personen. In dit verband wordt ook volkomen duidelijk waarom het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) geen kritische aandacht krijgt van de media. Het ESM is een belangrijk werktuig waarmee het troika de grote hervormingsoperatie gaat uitvoeren en ook een kanaal waarlangs de financiële instituten met ons belastinggeld gaan worden geherkapitaliseerd. Dit laatste is een eufemisme voor het wegpoetsen van het geknoei van de banken in de afgelopen jaren, waarin geld werd geïnvesteerd in zaken, waar men bij vandaan had moeten blijven.

Is dit bangmakerij? Zal het allemaal niet zo’n vaart gaan lopen? Lees wat Eurocommissaris mevrouw Kroes in een interview in  de Volkskrant van 7 februari 2012 heeft gezegd:

‘De hypotheekrente aftrek is langzamerhand heilig verklaard in Nederland. Voor de (Europese) Commissie is hij alleen van belang in het totaalplaatje van Nederland en de mogelijke risico’s. Niet de aftrek staat ter discussie maar het effect ervan op de overheidsfinanciën’ , in gewoon Nederlands: de Europese Commissie zet een streep door de hypotheekrente aftrek, zodra men de controle heeft gekregen over de Nederlandse overheidsfinanciën.

Als de Europese Commissie van mening is dat het pensioenplan te zacht, de hypotheekrente aftrek te risicovol en de loonstelling te groot is, dan kan men het kabinet dwingen het beleid aan te passen. Het gaat erom dat het huishoudboekje is gebaseerd op harde munt en niet op wishful thinking.’ Deze uitspraak maakt duidelijk wie straks het laatste woord heeft.

En:

De discussie over de overdracht van soevereiniteit aan Brussel is zinloos. Los van al die afspraken (red: niet vermeld wordt welke) zijn de Europese economieën al zo vervlochten. De soevereiniteitskwestie is een interessante discussie voor bij het haardvuur, meer niet.

In de media werd hevig gediscussieerd over de vraag of Griekenland wel of niet uit de moest worden gezet. Kunnen ‘we’ zonder Griekenland, zoals mevrouw Kroes aangaf in het interview. Over inhoudsloos gesproken. Deze discussie is tegen de achtergrond van de rest van het interview triviaal.

Wilt u nog meer duidelijkheid? Wij zijn overgeleverd aan de Eurocratie, het IMF (BIS Bank) en de ECB. Ons leven zal worden bepaald door boekhouders, die gefixeerd zijn op de uitgavenkant en dat gaan we spoedig merken in ons dagelijks leven.

© Ad Broere

TwitterFacebookShare

  One Response to “Soevereiniteit”

Comments (1)
  1. De “soevereiniteit” niet alleen van een of een ander land, maar van de hele Eurozone is opgegeven door het uitbesteden van de geldcreatie binnen de Eurozone aan de Federal Reserve. Door de afspraken in Washington D.C. op 29.NOV.2011 is de Euro beheerd door de private Federal Reserve en de ECB is een façade zonder inhoud.

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


× nine = 63

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>