Jan 252012
 

Dit artikel is overgenomen van:
http://pieterstuurman.blogspot.com/2012/01/wat-is-geld.htmlGeld is in principe een heel handige en nuttige uitvinding. Het zorgt ervoor dat de verschillende vaardigheden en inspanningen (vaardigheid + inspanning = arbeid) van mensen uitwisselbaar worden. Zet tegenover een inspanning een universeel ruilmiddel, en iedereen kan zijn eigen inspanning ruilen tegen de inspanning van een ander, naar keuze. Geld zou, in die zin, dus keuze en vrijheid moeten brengen. (Zie ook onderstaande filmpje, The Essence of Money.)

 

Waarde
In deze tijd denken de meeste mensen dat geld waarde heeft. Dat is een vergissing. Geld heeft geen waarde, maar het biedt toegang tot waarde. Tenminste, als het goed is. Maar het is niet goed. In ieder geval, niet meer.

Het enige van waarde waartoe iedereen toegang wil hebben, is elkaars arbeid. Alle producten en alle diensten waarover we maar zouden willen beschikken, bestaan nergens anders uit dan uit arbeid van mensen. Arbeid is het enige dat dingen of diensten ruilwaarde geeft. Grondstoffen zijn immers door de natuur gegeven en dus gratis. Pas als er arbeid aan wordt toegevoegd (door ze bijvoorbeeld op te graven) krijgen ze ruilwaarde.

Geld is zelf niets waard, maar biedt toegang tot waarde van anderen

De prijs van ieder product en iedere dienst bestaat nergens anders uit dan uit arbeid (plus winst – zie voetnoot*). Geld moet dus (als het goed is) toegang bieden tot arbeid van anderen. En arbeid is niets meer dan vaardigheid + inspanning = (ruil)waarde.

Geld is een tegoedbon voor arbeid van anderen, en die tegoedbon verkrijg je door zelf arbeid te leveren. Je levert arbeid, krijgt een tegoedbon, en daarmee kun je arbeid van anderen kopen. Eigenlijk is het een heel eenvoudig administratiesysteem. Dat is het idee, en dat is eigenlijk alles. Als het goed is. Of eigenlijk moet ik zeggen: als het goed zou zijn.

Ruilsysteem
Om over een keuze uit alle arbeid (= waarde) te kunnen beschikken, is een ruilsysteem noodzakelijk. Zonder zo’n systeem zou je alleen je arbeid kunnen ruilen met mensen die je kent, en jouw arbeid alleen kunnen ruilen tegen de arbeid die deze mensen beschikbaar stellen. Ben je metselaar en je buurman heeft een muurtje nodig, maar je buurman beschikt niet over vaardigheden waaraan jij behoefte hebt, dan loop je vast.

Om in ruil voor onze arbeid te kunnen beschikken over een keuze uit alle mogelijke vaardigheden en inspanningen van anderen, is een systeem noodzakelijk. Geld is zo’n systeem.

Geld is slechts één technologie om het ruilen tussen mensen te bewerkstelligen

Technologie
Geld is daarmee niets meer dan een technologie. En zoals iedere technologie, moet ook deze technologie het voldoen aan een menselijke behoefte mogelijk of gemakkelijk maken. Een behoefte faciliteren. Precies zoals de technologie auto de behoefte aan verplaatsing faciliteert.

Bij geld is die behoefte: toegang tot elkaars waarde (arbeid) mogelijk maken. Geld zou dus een sleutel moeten zijn die toegang verschaft tot de schatkamer van alle menselijke arbeid. Die sleutel heeft zelf geen waarde, maar biedt toegang tot waarde.

De technologie geld is al vele eeuwen oud. Toen het werd bedacht (of ontstond) was het ‘state of the art’. Letterlijk een gouden vondst. Het was op dat moment de best mogelijke technologie. Het diende mensen en daarom hebben ze er toen voor gekozen. Maar het is niet meer toen.

Geld als technologie om waarde tussen twee partijen uit te wisselen, is heel efficiënt. En in de loop der tijd is het geworden tot de enig mogelijke technologie om toegang tot waarde te krijgen. Al onze arbeid wordt gewaardeerd in geld, en alle arbeid die we willen hebben, betalen we in geld. Geld heeft in onze tijd het monopolie over ruilen.

LETS laat mensen lokaal ruilen en vormt daarmee een alternatief of aanvulling op geld. Zie ook www.letscontact.nl

Monopolie
Het vervelende is alleen, dat er daarmee een derde partij in het spel gekomen is. En dat is degene die eigenaar is van de technologie. Degene die eigenaar is van de enige technologie die ruilen mogelijk maakt, is daarmee ook monopolist. Hij is de poortwachter via wie iedereen moet gaan om te kunnen ruilen. En dat opent voor hem de weg om op dat ruilen te parasiteren.

In de loop der tijd is de technologie geld stapje voor stapje geconfisqueerd door een derde partij, en die partij noemen we de bancaire sector. De bancaire sector is eigenaar geworden van de technologie, en heeft daarmee het monopolie over de ruilbaarheid van waarde verkregen. Voor ons lijkt geld hetzelfde gebleven, maar de organisatie ervan is in de loop der tijd totaal veranderd. Zodanig veranderd dat de eigenaar van de technologie er steeds gemakkelijker mee kon parasiteren, en zichzelf zo bijna alle waarde kon toe-eigenen.

In plaats van het ruilen te faciliteren, dient de technologie geld nu voornamelijk om parasiteren te faciliteren. En met parasiteren bedoel ik: toegang krijgen tot arbeid van anderen, zonder er zelf arbeid voor in ruil te geven. En dat is precies wat banken doen. De technologie die ons vroeger diende, dient nu dus iemand anders. Het is erin geslopen zonder dat we het in de gaten hadden.

Het is daarom tijd die oude technologie geld eens onder de loep te nemen, en te kijken of het ons nog wel dient. En zo niet, een andere technologie te verzinnen.

Vraag, aanbod
De economische wetenschap is gestoeld op de grootheden vraag, aanbod, schaarste en concurrentie. En rekent in geld. Voor economen staat de waarde van iets, gelijk aan de prijs van iets. Dat is een vergissing. Waarde bestaat uit menselijke arbeid, en verder nergens uit.

Menselijke arbeid (waarde) bestaat uit vaardigheid + inspanning. Meer niet. En de totale beschikbaarheid daarvan is altijd een gegeven. Het is het totaal aan vaardigheden en potentiële inspanningen van alle mensen op de wereld die op een moment leven. Dat is altijd het totaal aan beschikbare waarde, op ieder moment. Onafhankelijk van welk systeem of welke (ruil)technologie dan ook. Het is het enige beschikbare ruilmateriaal, en dat is altijd een gegeven. Het bestaat uit alle waarde (arbeid) van alle mensen die op een moment leven.

Hetzelfde geldt voor vraag. De totale vraag bestaat uit de optelsom van alle behoeften van diezelfde mensen. Iedereen is dus zowel aanbieder van waarde, als vrager ervan. Komen er meer mensen, dan stijgt zowel het aanbod als de vraag. Maar de balans blijft altijd hetzelfde.

In die zin kan er dus onmogelijk schaarste bestaan. Meer dan het totaal aan beschikbare waarde kan er niet bestaan, en meer dan de totale vraag kan er ook niet bestaan. Waarde en behoefte bestaat uit mensen, en het totaal van alle levende mensen is op ieder moment een gegeven.

Gemeenschappen kunnen ook lokaal geld drukken als aanvulling en/of alternatief om lokale economische activiteiten te versterken

Schaarste
Echte schaarste kan dus niet bestaan. Toch bestaat schaarste wel. Dat is niet het gevolg van gebrek aan beschikbaarheid van waarde, maar is het gevolg van de verdeling ervan. Zodra iemand meer waarde voor zichzelf reserveert dan hij ervoor in ruil geeft, ontstaat er ergens schaarste. Een ander moet dan immers meer waarde leveren dan hij ervoor in ruil krijgt.

Anders gezegd: armoede van de één bestaat nergens anders uit dan uit de rijkdom van de ander. Hoe kleiner en rijker de groep rijken, hoe groter en armer de groep armen. En voor die grote groep armen, is schaarste dan de realiteit. Maar niet omdat er werkelijk schaarste is, maar omdat het systeem ze uitsluit van de toegang tot de waarde die ze zelf leveren. Omdat de eigenaren van dat systeem die waarde voor zichzelf reserveren, en dus op de anderen parasiteren.

Echte schaarste bestaat niet, want de hoeveelheid waarde is altijd een gegeven. Alleen het parasiteren zorgt voor ongelijke verdeling, en dus voor rijkdom van enkelen en schaarste/armoede voor velen.

De technologie geld, die toegang zou moeten verschaffen tot arbeid van anderen (= waarde), doet momenteel precies het tegenovergestelde: het beperkt die toegang. Het beperkt die toegang voor veruit de meeste mensen op de wereld en het verschaft toegang voor een kleine groep. Het systeem zet de deur wagenwijd open voor een kleine parasiterende elite. Die elite kan daarvan profiteren omdat die elite eigenaar is van de technologie.

Schaarste is het gevolg van de gedachte dat er niet genoeg is (wat onmogelijk is), en die gedachte leidt tot de wil van mensen om waarde voor zichzelf te reserveren. En dat lukt sommigen. En dat reserveren van de één, leidt tot schaarste voor de ander. Er ontstaat een realiteit waarbinnen schaarste inderdaad ervaren wordt.

Dat leidt vervolgens tot de neiging om harder te werken, om meer waarde te leveren, in de hoop er iets voor terug te krijgen. Waarde die dan weer ten goede komt van degenen die de schaarste veroorzaken door die waarde voor zichzelf te reserveren, zonder er waarde voor in ruil te geven.

Omdat deze situatie leidt tot schaarste voor bijna iedereen, wordt de aantrekkelijkheid van, en de ervaren behoefte aan geld steeds groter en daarmee groeit de afhankelijkheid eraan. En ook dat is weer in het voordeel van de eigenaren van geld: de elite.

Local Money legt uit hoe elke gemeenschap het monopolie van geld kan doorbreken en daarmee eventuele schaarste kan oplossen

Concurrentie
Doordat dit mechanisme ervoor zorgt dat (bijna) iedereen schaarste ervaart, en daardoor steeds harder en meer moet werken, is ook het idee van concurrentie ontstaan.

Concurrentie is gestoeld op de gedachte dat bestaansrecht bevochten dient te worden. Bevochten ten koste van anderen. En in het huidige systeem is dat ook zo. Maar dat is geen menselijke wetmatigheid, maar het gevolg van een systeem dat bijna alle waarde ten goede laat komen aan enkelen. Waardoor er voor verreweg de meeste mensen zodanig weinig te verdelen overblijft, dat bevechten de enige mogelijkheid tot overleven wordt.

De gedachte dat concurrentie bij mensen hoort, zorgt ervoor dat we accepteren dat sommige mensen enorme rijkdom kunnen genereren, ten koste van alle anderen. We vinden dat ‘normaal’. We noemen die mensen ‘winnaars’ van de concurrentiestrijd, en dat zouden we allemaal wel willen zijn. We kijken tegen ze op.

Maar het zijn juist die winnaars die concurrentie tussen alle andere mensen noodzakelijk maken. Vanwege de schaarste die deze winnaars creëren. De gedachte ‘concurrentie hoort bij mensen’ zorgt voor een realiteit waarin concurrentie bij mensen hoort. En die realiteit overtuigt ons ervan dat concurrentie normaal en onvermijdelijk is. Het is een zelfbevestigende gedachte.

Maar dat het nu realiteit is, wil nog niet zeggen dat het altijd realiteit zal moeten blijven. Een systeem dat parasiteren onmogelijk maakt, zorgt ervoor dat rijkdom en dus armoede/schaarste, niet meer kunnen bestaan. En daarmee zal concurrentie – het bevechten van bestaansrecht ten koste van anderen – verleden tijd zijn. Concurrentie zal simpelweg overbodig, en zelfs onmogelijk zijn.

Dienen
Geld is een technologie die bedoeld was om ons te dienen. Maar het is gebleken dat die technologie een fundamenteel mankement heeft. Een mankement dat het mogelijk maakte dat de technologie in handen kon vallen van enkelen. En om die reden dient die technologie ook nog maar enkelen. Ten koste van alle anderen. De technologie werkt niet meer voor veruit de meeste mensen (zie de -verdeling 99% – 1%, die in werkelijkheid nog schever ligt). En omdat die hele grote groep, die uit bijna de gehele mensheid bestaat, wel alle waarde levert, wordt het tijd voor een nieuwe technologie. Een technologie die weer alle mensen dient. Dus 100%.

Tijd voor iets
De technologie geld is vele eeuwen oud, en blijkt een wezenlijk mankement te hebben. Inmiddels zijn andere technologieën steeds verder ontwikkeld.Het enige dat een ruilmiddel moet doen, is het ruilen van arbeid faciliteren. Het moet een mogelijkheid geven om in ruil voor arbeid een tegoed aan arbeid van anderen te krijgen. Daarvoor is niets meer nodig dan een systeem dat dit tegoed administreert. Een systeem dat met de bestaande technische kennis gemakkelijk realiseerbaar is, en waarbinnen de valkuilen van het oude systeem eenvoudig af te dichten zijn. Een systeem dat zodanig ontworpen is, dat het onmogelijk wordt dat iemand dat systeem confisqueert. Mensen zijn meer dan inventief genoeg om zoiets te verzinnen en te maken. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat wij mensen eerst gaan inzien wat er mis is met de huidige technologie, en waarom die technologie ons (verreweg de meeste mensen) niet meer dient. Een idee ter oplossing van ons huidige geldsysteem is Digital Coin, deze oplossing komt uit de koker van de makers van de Money as Debt videoseries. Zie onderstaande filmpje voor een uitleg over Digital Coin.

 

*Op dit moment bestaat de prijs van ieder product en iedere dienst uit twee elementen: arbeid en winst. Winst is het aandeel van de prijs waar tegenover geen arbeid staat. Toch moet die winst betaald worden met geld. En voor dat geld moet wel arbeid geleverd worden. Voor winst moet dus arbeid geleverd worden, zonder dat daarvoor arbeid in ruil gegeven wordt. En voor arbeid leveren zonder er iets voor in ruil te krijgen, bestaat een woord: slavernij.

Meer informatie:
-) De toekomst van onze economie deel 1 & 2 en 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Interest and Inflation Free Money by Margrit Kennedy (pdf Engels)

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!)

TwitterFacebookShare

  13 Responses to “Wat is Geld?”

Comments (10) Pingbacks (3)
 1. wat is de plaats van werklozen en zieken in bovenstaand geheel?

  • De vraag is “wat is de plaats van werklozen en zieken in bovenstaand geheel?”
   Ik zal trachten met dit kort verhaaltje een antwoord te geven.

   De werklozen, de zieken, de zwakkere onder ons zijn even goed in de 99,9999999999% als wij allemaal.
   Ken jij de volgende 2 vragen en antwoorden?
   - Q. Welke gevangenis is de beste? A. De onzichtbare.
   - Q. Welke slaven zijn de beste? A. Die die niet weten dat ze slaven zijn.
   Nou, in het percentage hierboven heb ik 10x een 9 achter de komma gezet. De laatste 9 is misschien de proportie van die slaven op deze planeet die beseffen wel dat ze slaven zijn, de rest is voor 100% bedonderd.
   Over de gevangenis gesproken: die is op eerste gezicht onzichtbaar. Probeer het huidige geldsysteem écht te doorgronden en dan zul je een tralie van de onzichtbare gevangenis waarnemen.

   Bedankt voor je tijd.

  • Werkeloosheid komt, voor een deel, voort uit ongelijke verdeling van mogelijkheden tot arbeid. Laat ik het zo zeggen: waarom moet de één 40 uur in de week werken en de ander niks ? Als mensen met een 100 % baan nou eens 10 – 15 % minder gingen werken dan zou de werkeloosheid voor een groot deel opgelost zijn. Veel mensen moeten veel werken vanwege het feit dat een deel van het loon opgaat aan de betaling van schulden en niet alleen persoonlijke schulden, maar ook de staatschuld (gemiddeld heeft iedere Nederlander 23.000 schuld dankzij de staat). Dus de schuldenberg werkt ook door in het wel/niet hebben van werk, cq verdeling van werk. Als de schuldenberg weggewerkt zou worden geeft dat dus een hoop mogelijkheden. Mensen kunnen dan echt minder werken zonder dat ze noemenswaardig in loon omlaag gaan (lees: minder te besteden hebben) en dat geeft weer arbeidsmogelijkheden voor werkelozen. Omdat meer mensen aan het werk kunnen scheelt dat weer uitkeringen. En zo kom je een beetje uit die eeuwige visieuze cirkel.

   Wat ziekte betreft kan ik je wel wat informatie geven over de landelijke geestelijke gesteldheid. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Desondanks slikken een half miljoen mensen prozac. Nederland heeft 1600 zelfmoorden per jaar. Ter vergelijking, Nederland heeft ongeveer 650 verkeersdoden per jaar. Per jaar overwegen bijna een half miljoen mensen serieus zelfmoord te plegen en er zijn zo’n 40.000 ernstige pogingen daartoe. Bij jongeren is de kans dat ze van een flatgebouw springen percentueel groter dan dat ze een verkeersongeval krijgen. Dit is één van de grootste taboes in Nederland. We zijn vooral bezig met lenen en materialisme want daar worden we gelukkig van… zeggen ze/denken we.

  • En er is te helaas teveel zinloos werk. Ook van de Stuurman:
   http://www.argusoog.org/zinloos-werk/

   Betreffende het ‘zorg’-systeem dat steeds duurder wordt en inmiddels ook over het maximaliseren van winst gaat (Achmea meer dan 1 miljard!) is er gelukkig ook al serieus nagedacht over alternatieven:
   http://www.anarchiel.com/display/het_einde_van_de_zorg_of_gezondheid_sparen

 2. Eigenlijk er is nog iets van levensbelang dat moet gebeuren: de “reddingsoperaties” (ook bekend als “bailouts”) moeten onmiddelijk tergugedraaid worden en het “veilige geld” moet met de wet beschermd worden tegen de speculanten (in de main stream media aangeduid als “financiële markten”).

  UITLEG

  <>
  ======================

  Glass-Steagall met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008, onmisbaar voor het vermijden van het financiële cataclysme

  Na ruim 3 jaar voortdurende economische krimp (depressie), laat President F.D. Roosevelt twee wetten in werking treden:1. Glass-Steagall – 1933 en 2. Securities Exchange Act – 1934. De voorzieningen van deze twee wetten hebben de VS en de rest van de wereld behoed voor een nieuwe depressie voor meer dan 70 jaar. Onder de invloed van de machtige Wall Street lobby zijn deze wetten sinds de jaren ’80 stap voor stap afgebouwd. In 1999 is Glass-Steagall volledig afgeschaft door de Gramm-Leach-Bliley Act. De meest relevante uitwerking van Glass-Steagall was de separatie tussen het veilige geld (pensioenen, spaarfondsen, verzekeringsgelden) en het speculatieve kapitaal. Na 1999 mochten de speculanten verzekeraars, pensioenfondsen en spaarbanken plunderen in hun onverzadigbare speurtocht naar meer winst zonder daarbij maar iets goeds te doen voor de fysieke economie. Een fenomenale bubble van een nog onbekende omvang heeft zich opgebouwd tussen 1999 en 2007. De bubble barstte in jul. 2007 en is door de overheid in de VS als een probleem pas in sep.2008 erkend. De “reddingsoperatie” (bailout) na sep. 2008 van in totaal 20 trillion US Dollar is door de speculanten gebruikt om nieuwe speculatieve vehikels te creëren en zo een bubble opbouwen van een nog grotere omvang dan in 2007 juist omdat er nog steeds geen Glass-Steagal wet bestaat om de wereld economie te behoeden voor zulke speculaties.
  De “redding” voor deze nieuwe bubble zal zeker 150 trillion omvatten. De enige oplossing hiervoor is niet wat de EU en de VS proberen te doen (de speculanten “redden” met geleend geld van diezelfde speculanten). maar Glass-Steagall weer toepassen met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008. Waarom vanaf sep. 2008 met terugwerkende kracht? Wel, omdat de omvang van de leningen voor deze “reddingsoperaties” zo groot is dat de overheden nooit meer uit de schuldenspiraal kunnen komen, de fysieke economie is op wereldschaal in coma geraakt (“death spiral”) onder het gewicht van deze schulden en de rente daarvan (“debt servicing”).
  Doe je eigen research: zoek met de Search optie op http://www.larouchepac.com “Glass-Steagall” en “Angelides Report”; youtube “ESM dictator”.

  • Hallo Mario,

   Wederom hartelijk dank voor je goed onderbouwde stuk. Als je interesse hebt om zelf een stuk te schrijven voor de site hier is dat zeker een mogelijkheid. Je lijkt een boel verstand te hebben en constructief je gezichtspunt uit te kunnen leggen. Daarbij wordt deze website bezocht door een publiek wat denk ik interesse heeft in je standpunten en oplossingen. Ik weet niet of je dat wat lijkt? Je kunt eventueel een stuk aan mij sturen dat ik het voor je plaats of ik kan ook proberen een inlog voor je te regelen. Laat het maar weten of je zin hebt om zelf een stuk te schrijven en zo ja wat je de handigste route lijkt.

 3. Het verhaal mist 2 punten:
  1. Wat is HET PROBLEEM met het huidige geldsysteem.
  2. Wat is DE OPLOSSING dat echt gaat werken.

  Oh ja, over al die alternatieve geldsystemen… je kunt ze niet serieus nemen omdat je geen brandstof met alternatief geld kunt kopen. Dat komt omdat alle olieexporteurs die iets anders dan US Dollars accepteerden voor hun olie zijn om de een of een andere smoes tot in de stenentijdperk gebombardeerd en vervangen met “democratische” regimes die de US Dollar trouw gezworen hebben.

  En nu de 2 punten:
  1. Probleem
  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschept werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.
  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.

  HET PROBLEEM IS HET SYSTEEM.

  Dit geldsysteem wurgt de fysieke economie tot de dood zoals een tumor een levende lichaam doodt. De economie stort in en daarmee ook het geldsysteem. Als er niets aan gedaan wordt, dan zal net als met een terminale kankerpatiënt gaan: economie dood, monetarisme dood. De oplossing wordt op deze manier een begrafenis van lichaam en ziekte.

  2. Oplossing:
  SOEVEREINE MUNT.
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:

  · De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.

  · Vaste wisselkoersen ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.
  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.

  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.

  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”, etc.

  = = =

  29 November 2011: de dag van de CAPITULATIE VAN EUROPA (de dag wanneer de Federal Reserve Europa aan hun “plantatie” toegevoegd heeft)
  In de media circuleren berichten, los van elkaar, die het volgende beeld schetsen: in de ene hoek, de ECB die het standpunt herhaalt, om geen liquiditeit te creëren ongeacht hoe hoog de nood zou zijn; in de andere hoek, de Federal Reserve, die constant laat weten (via Bernanke, Geithner, Obama) dat zij de “lender of last resort” zullen zijn. Het resultaat in Washington, op 29.NOV.2011, was dat de VS verklaarden Europa in nood te zullen “redden” met fiat gecreëerde liquiditeit van de Federal Reserve. Ik concludeer hieruit dat de Euro, een US Dollar surrogaat is geworden. Deze conclusie wordt niet gedeeld door de meeste media, de officiële verklaringen of de “in-de-wandelgangen-gelekte-commentaren”. Maar de UITWERKING daarvan bevestigt dat de ECB zich lam opstelt en de Federal Reserve graag fiat geld wil creëren voor de financiële instellingen in de Eurozone. Alleen al in december 2011, is er een half biljoen US Dollar gecreëerd en geleend aan Europese banken voor rente onder de 0,10%. Het grootste deel van dit nieuw gemaakte geld, is bij de ECB gestald voor 2,00% rente, terwijl Italië voor 7,00% leent!

  Hieronder een aantal links en relevante passages:
  09.NOV.2011 Washington Post
  http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/is-this-how-the-euro-ends/2011/08/25/gIQAEFBa5M_blog.html
  “…But a week ago, in his first news conference, Draghi dismissed the ECB’s role as lender of last resort. “I don’t really see that as the remit of the ECB. The remit of the ECB is price stability over the medium term,” he said. ”

  02.DEC.2011
  http://www.chrissstreetandcompany.com/2011/12/united-states-dollar-triumphs-europe/
  ” In a stunning worldwide move, the U.S. Federal Reserve in coordination with the European Central Bank, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, European Central Bank, Swiss National Bank and China’s Monetary Authority agreed to temporarily “dollarize” the euro. Facing a vicious bank liquidity crisis and a political nightmare; the German dominated European Central Bank (ECB) agreed to the virtual outsourcing of Europe’s monetary policy to the U.S. Federal Reserve. Although described as a precautionary arrangement for political cover; the “dollarization” of Europe has re-established the U.S. dollar as the world’s only reserve currency. ”

  “The ECB may have called itself the “Central Bank of Europe”; but it virtually no ability to act as “lender of last resort”, like the U.S. Federal Reserve that prints unlimited amounts of money in an American banking crisis. As fear of potential defaults caused large depositors to pull money out of European banks and convert euros to dollars; the ECB was incapable of stopping a system-wide run on the banks.
  In desperation; the ECB was forced to surrender its sovereignty back to the U.S. Federal Reserve by agreeing to engage in 90 swaps of euros for dollars.”

  “But whatever happens; it seems clear that from now on decisions regarding European monetary policy will now primarily be made in Washington D.C.”

  Helaas moet ik met spijt concluderen, dat de auteur van de bovenstaande stellingen 100% gelijk heeft. (Chriss W. Street). Dit is inderdaad de Europese Capitulatie op 29.NOV. 2011 in Washington D.C., 17x landverraad. Zelfs een Amerikaan verbaast zich over hoe gemakkelijk de Federal Reserve Europa tot een monetaire kolonie omgetoverd heeft.

  Er heerst een sprookjesbeeld dat, het geld uit niets creëren, een “Weimar” inflatie zou veroorzaken.
  Als eerste, de lquiditeits die de Eurozone nodig heeft, is momenteel, hoe dan ook, door de Federal Reserve gecreëerd. Deze monetaire massa wordt vervolgens op leencondities in de Eurozone losgelaten.
  Ten tweede de “Weimar” inflatie is veroorzaakt door een onmogelijk hoge schuldenlast na de Eerste Wereldoorlog. Voor toelichting en achtergrondinformatie beveel ik jullie de LPAC-TV productie: “Firewall: In Defence of the Nation State” warm aan.
  http://www.larouchepac.com/firewall (Iedereen zou deze film minstens een keer met aandacht moeten zien).

  Feit is, dat de nieuwe liquiditeit in plaats van eigen bodem, vanuit een niet-Europese entiteit komt, en dat toont aan dat de veronderstelde Europese soevereiniteit een fictie is. Er is simpelweg geen beleidslijn of vorm van gezag (vanuit welke Europese instelling dan ook), om de Federal Reserve aan te sturen of tegenwicht te bieden, maar helaas is het wel zo dat de Federal Reserve de monetaire massa in de Eurozone beheerst.

  Op 27.NOV.2011, een Duitse regeringsadviseur, misschien zag de storm van 29.NOV.2011al komen, heeft zich positief geuit over het creëren van liquiditeit door de ECB:
  “German wise man sees real disaster if ECB doesn’t act”
  “…Bofinger said there was a risk of deflation from the ECB’s lack of action and said Germans were irrationally fearful of it stepping in.
  ‘This is not a rational debate. The Germans are simply scared,’ he said.”
  http://news.yahoo.com/german-wise-man-sees-real-disaster-ecb-doesnt-151245862.html

  • Bedankt voor je reactie, ik ben het helemaal eens met je analyse van het probleem en ben zelf ook groot voorstander van de oplossing die je geeft. Wellicht is het interessant om dit artikel te lezen: http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/nationaliseer-geldcreatie/ Waar gepleit wordt voor het terugnemen van het recht op geldcreatie door overheden in Europa.

   Ook erg interessante info over de ECB en hoe dat nu door de FED is opgevangen. Het is nog bizarder dan ik eigenlijk dacht…

   Hopelijk leren telkens meer mensen begrijpen wat er nu aan de hand is en dat we maar snel weer een sovereigne munt mogen krijgen. :-)

   • Ik ben de laatste tijd heel erg bezig mezelf te onderwijzen over het financieel systeem en economie. Ik heb ontzettend veel gehad aan deze, en eerder artikelen, die verschenen op de “homepage” van Occupy Amsterdam. Ik wil er geen een missen.
    Zijn deze artikelen ook ergens bijeengebracht onder een ander pagina? Ik zou een hele database van willen maken zodat ik vrienden en kennissen af en toe iets kan sturen om ze aan het denken te zetten.
    Nu kopie en paste ik hele artikelen en sla ze op mijn eigen computer op maar als ik iets mis gaat het dan verloren.
    Gr. Pauline

    • Ha,
     nu zie ik dat de artikelen onder het kopje “achtergrond” te vinden zijn.
     Ik raad iedereen aan om ze te lezen.
     Occupy leeft!!

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


nine × = 9

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>