Nov 282011
 

Hallo, dit is een oproep voor de volgende globale waarbij alle mensen die deelnemen aan de beweging bij elkaar kunnen komen.

- Translation below -

REMINDER voor een alternatieve actiedag op de Dag van de Mensenrechten, zaterdag de 10 december 2011

Het succes van 15 oktober heeft geleid tot een ongekende impuls voor wereldwijde actie. De mensheid heeft zich verenigd ver over de grenzen in een strijd voor werkelijke democratie en individuele rechten. Essentieel voor deze strijd is het respect voor menselijk leven en levensomstandigheden.

De mondiale civiele samenleving wordt bedreigd door een systeem dat gebaseerd is op macht en niet op menselijke waarden. Dag na dag worden fundamentele vrijheden onderdrukt en consequent de hebzucht van de weinigen bevordert en de behoeften van de vele genegeerd. Financiën, oorlogen, voedingsmiddelen-en farmaceutische monopolies, sponsoren de dictatoriale regimes over de hele wereld, ze vernietigen de omgeving, manipuleren en censureren de informatiestromen en weigeren transparantie.

Ondanks onze verschillende culturele achtergronden en sociale contexten, lijden wij allen dezelfde bedreigingen. Onze vrijheid en waardigheid liggen onder vuur als gevolg van de marktdynamiek en de corrupte overheid instellingen die onze lokale en mondiale samenleving veranderen in toenemende onrechtvaardig. De regeringen van deze planeet moeten werken voor de mensen, niet tegen hen. De tijd is gekomen om samen op te komen voor onze rechten en de rechten die waren we beloofd in 1948 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens , die ondertekend en goedgekeurd zijn door de meeste regeringen in de wereld en de basis vormen voor veel van onze grondwetten.

De strijd voor onze rechten als mens ligt ten grondslag aan alles wat we hebben geëist op elk plein en in elke in dit historische jaar van . Er is geen betere hoogtepunt denkbaar, voor dit jaar, dan dit voor een wereldwijde actiedag om onze menselijke vermogen te verdedigen tegen degenen die ze proberen weg te nemen van ons. Van oost naar west, van noord naar zuid: op 10 december gaan we samen naar de straten en pleinen op om de fundamentele principes die werden beloofd en inherent zijn aan de mens te eisen.

We willen in de week vanaf 10 december (10/12 – 17/12) uitroepen als een tijd voor alternatieve vormen van protest, die zullen worden gevonden in een debat tussen ons allen. Het idee is om deel te nemen aan het voorstellen van nieuwe vormen van actie met een creatieve geest: we kunnen publieke forums, workshops, flash-mobs, organiseren en we kunnen we de beweging bevorderen in de lokale scholen en buurten of in contact komen met de humanitaire organisaties met dezelfde doelen.

Dit is een oproep naar iedere persoon, individueel -of binnen een onafhankelijke humanitaire organisatie om deel te nemen in dit creatieve proces: vertel ons wat je organiseert voor #OccupyAmsterdam rond 10 December, stuurt je voorstellen naar de actie commissie of naar info@occupyamsterdam.nl

We zullen ze plaatsen op de site en over het internet, zodat anderen er aan kunnen deelnemen.

Kom in beweging en doe mee!

Een meer algemene discussie is hier te vinden:

http://dec10.takethesquare.net/

- Translation -

Hello! this is the next global action that all people participate on the movement can get together. Tonight I will invite the to be creative and join this next step in the globalrevolution.

Call for an Alternative Day of Action on Human Rights Day, Saturday, December 10th, 2011

The success of October 15th has triggered an unprecedented momentum for global action. Humanity has united across boundaries in a struggle for real democracy and individual rights. Essential to this struggle is the respect for human life and living conditions, including environments

Global civil society is being threatened by a system based on power and not on human values. Day after day it represses basic freedoms and consistently favors the greed of the few over the needs of the many. This power finances wars, food and pharmaceutical monopolies, it sponsors dictatorial regimes across the globe, destroying environments, manipulating and censoring information flow and transparency.

Despite our different cultural backgrounds and social contexts, we all suffer the same threats. Our freedom and dignity are under attack as a result of market dynamics and corrupt government institutions that are turning our local and global societies into increasingly unjust places. The governments of this planet must work for the people, not against them. The time has come to stand up for our rights together and to demand the rights we were promised in the 1948 Universal Declaration of Human Rights, signed and approved by most of the world’s governments and the basis for many of our constitutions.

The struggle for our rights as human beings underlies everything we have demanded in every square and every demonstration in this historic year of global change. There is no better culmination to this year of protest than a global day of action to defend our inalienable human equity from those trying to take it away from us. From East to West, North to South: on the 10th of December we will take to the streets and squares together to demand the fundamental principles that were promised and are inherent to the Human Beings.

We would like to propose the week starting on the 10th of December (10/12 – 17/12) as a time for alternative forms of protest which will be found after a debate between all of us. The idea is to participate in proposing new forms of action with a creative spirit: we can organize public forums and workshops, flash-mobs, we can promote the movement in local schools and neighborhoods or get in contact with humanitarian organizations working with the same goals.

This is a call out to any person, assembly or independent humanitarian organization to participate in this creative process: tell us what you are organizing for #OccupyAmsterdam, around 10 December send proposals to the action commision or info@occupyamsterdam.nl. We will post them on the site and spread them across the Internet, so that others can join in.

Get moving and participate!

A more general discussion is going on here:

http://dec10.takethesquare.net/

TwitterFacebookShare

  3 Responses to “Dag van de Mensenrechten, 10 December”

Comments (3)
 1. dag van de mensen rechten

  criminaliteit vuile oorlogen en genocides ….

  dat kan toch niet aan de gang blijven ….

  er is nog zoveel werk te verrichten en bergen te verzetten ….

 2. “De strijd voor onze rechten als mens ligt ten grondslag aan alles wat we hebben geëist op elk plein”

  Juist , dus dienen deze goed gedefinieerd te worden. Hier wringt meer dan een schoen en officiele mensenrechten daar valt zeer veel op af te dingen: in plaats van dat je zelfbeschikkingsrecht hebt, ligt de focus op rechten die je door een overheid worden toegewezen en die (naar willekeur) bij anderen afgedwongen worden.

  Een uitgebreid achtergrondartikel over deze materie en het grote verschil tussen de Universele Verklaring vd Rechten vd Mens (UVRM) en de originele verklaring (inzet Franse Revolutie): http://rothbard.be/artikels/74-de-utopie-van-de-mensenrechten
  Niet simplistisch wel om over door te denken!

  Over de originele Verklaring van de rechten van de mens en van de burger (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 augustus 1789)
  http://users.skynet.be/historia/verklaring.html

 3. ik heb een mail gestuurd met een min of meer uitgewerkt idee voor de korte en lange termijn.
  graag mailbox checken van info@occupyamsterdam
  Afz: aaltje (met de honden) of oma beursplein
  (heb op het beursplein gestaan met mijn tentje; het tentje heb ik gedoneerd)

 Leave a Reply

(verplicht)

(verplicht)


1 × = four

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>